Exekuce na plat

Exekuce na plat znamená provádění přesně vypočítaných srážek zaměstnavatelem. Tato částka se pak přeposílá exekutorskému úřadu k umořování dlužné částky povinného.

Zaměstnavatel je povinen strhávat od okamžiku, kdy si převezme exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy. Výši sražené částky si vypočítá dle občanského soudního řádu, nebo o tento výpočet může požádat exekutorský úřad.

Exekuci na plat může nařídit podle exekučního řádu konkrétní exekutor, dále finanční úřad nebo soud. Vše musí probíhat v rámci zákona.

Jak zjistit exekuci?
Exekuce na plat je možné nařídit v rámci vedení standardní exekuce prováděné exekutorem. Pokud se tak opravdu stane, informace o ní musí být veřejně dostupná a je spravována exekutorskou komorou ČR. Nahlížení do tohoto seznamu je zpoplatněné ze zákona, přičemž je možné kontrolovat libovolné osoby i firmy. Kontroly lze provádět na webu Kontrolaexekuce.cz.
Pokud je ale exekuce vedena státním orgánem (FÚ, soud atd.), informace o ní v registru nebude a je nutné komunikovat přímo s úřadem, který exekuci vede.

Exekuční příkaz na mzdu může být vydán současně s dalšími příkazy, nejčastěji se jedná o zablokovaný účet. Pokud na něm má dlužník zbývající část mzdy, kterou mu na toto konto zaměstnavatel posílá, bohužel na něj nemá nárok. Účet je zablokován do výše dlužné částky, která je uvedena v exekučním příkazu na přikázání pohledávky z účtu. V takovém případě je vhodné podat návrh na zastavení exekuce.

Délka trvání exekuce na plat není nijak omezená. Nejčastěji končí až se samotným zánikem exekuce z důvodu vymožení celkové dlužné částky.

ukončení exekuce na plat dochází nejčastěji v případě zániku celého exekučního řízení. Ale není výjimkou, když sám exekutor nařídí na základě svého uvážení zrušení příkazu srážky ze mzdy, i když ještě není umořen celý dluh. Nejčastěji se zasílá zaměstnavateli potvrzení o ukončení a žádost, aby dále zaměstnanci nestrhával ze mzdy exekuční částku. Ke skončení může také dojít tím, že zaměstnavatel vysráží částku, jež je stanovena v exekučním příkazu. To je povinen oznámit exekutorskému úřadu.

Při situaci, kdy má zaměstnavatel více exekučních příkazů najednou, se jejich pořadí určuje datem doručení. Ovšem přednostní pohledávky ty ostatní, „obyčejné“ přeskakují. Tento postup je uveden v občanském soudním řádu.

Splátky a exekuční příkaz ke srážkám ze mzdy se nevylučují, mohou existovat vedle sebe současně. Že dlužník splácí, ještě totiž neznamená, že mu nemusí být zablokován plat.

Možná by bylo ještě vhodné vysvětlit, že v tomto případě plat a mzda jsou takřka shodné výrazy, respektive používají se tak. Ovšem pokud bychom v zákoně hledali exekuci na plat, nic bychom neobjevili. Mzda je totiž nadřazená platu. Plat se v praxi používá pro mzdu, kterou dostávají zaměstnanci v administrativě nebo ve služebním poměru.