Provádění exekuce na plat

Exekutorský úřad je oprávněn vydat exekuční příkaz na srážky ze mzdy pouze v rámci platného exekučního řízení. To znamená, že soud na základě exekučního titulu vydal usnesení o nařízení exekuce. Jinak by bylo takové vymáhání dlužné částky postaveno mimo zákon.

Dále je exekutorský úřad povinen z důvěryhodných zdrojů zjistit, kde povinný pracuje. Těmito důvěryhodnými zdroji jsou především Česká nebo okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna povinného nebo úřad práce. Ovšem i tyto orgány nemusí mít nejaktuálnější informace o zaměstnání povinného, i když by je znát měly.

Pokud se exekuční příkaz zašle bývalému zaměstnavateli, je povinen to neprodleně příslušnému exekutorskému úřadu oznámit. A v případě, že zná název nebo adresu plátce mzdy, kam po ukončení pracovního poměru dlužník nastoupil, rovněž musí poskytnout součinnost exekutorovi nebo pracovníkovi exekutorského úřadu, a tuto informaci mu poskytnout.

Zaměstnavatel je tedy povinen srážet vypočítanou částku ze mzdy, a to do výše uvedené na exekučním příkazu, nebo do doby, kdy nedojde k ukončení exekuce samotné. Ovšem pokud současně s exekučním příkazem na plat zaměstnavatel neobdržel i právní moc usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu, musí tyto srážky deponovat buď na svém bankovním účtu nebo v pokladně. Rozhodně tato částka nesmí být do doby, než o ni exekutor sám požádá, použita na něco jiného. Teprve až exekutorský úřad plátci mzdy oznámí nabytí právní moci, může deponovanou částku zaslat na konto uvedené v příkazu. To je často chyba, kterou zaměstnavatelé dělají. Prostě rovnou zasílají sražené částky povinného.

Také není možné, aby se povinný se zaměstnavatelem domluvil, aby mu srážel vyšší částku, než která je dle zákona přípustná. Ovšem nižší částka lze, ale to pouze v případě, pokud se na ní dlužník domluví s věřitelem, a vyrozumí o tom exekutorský úřad.

Ale hlavní je si zapamatovat, že dokud zaměstnavatel nemá exekuční příkaz na srážky ze mzdy od exekutora, nesmí zaměstnanci nic srážet, byť by byl o probíhající exekuci informován a seznámen, že exekutor se chystá uvalit exekuci na plat.